Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro rezervaci účasti na sportovní akci prostřednictvím internetového portálu umístěného na internetové adrese www.bananabadminton.cz

  1. Definice

Online platformou se rozumí webové rozhraní dostupné na adrese www.bananabadminton.cz.

Aplikací se rozumí aplikace s názvem Banana badminton dostupná na Online platformě, kterou je Uživatel oprávněn používat na základě licence od Provozovatele.

Provozovatelem Online platformy a Aplikace je fyzická osoba: Vlasta Phamová, se sídlem: Jana Kubelíka 1138/508, Most 434 01, IČO: 07153741.

Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem licenční smlouvu, popř. která má zájem o její uzavření; návštěvník Online platformy. Uživatel je subjektem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Provozovatel na základě dohody s Uživatelem zpracovává. Uživatelem se rozumí i osoba, která se pokouší užívat nebo vstupovat do jakékoli části Aplikace jinou cestou než podle těchto VOP.

Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci, může zahrnovat i osobní údaje Uživatele.

Uživatelským účtem se rozumí účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci a při vyplnění Objednávkového formuláře. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Provozovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním v Aplikaci.

Licencí se rozumí oprávnění k užívání Aplikace, obsahu, software a jiným autorským dílům Provozovatele, které Provozovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli. Vymezení Licence je uvedeno v čl. IV. těchto VOP.

3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele či Uživatele.

Sportovní akcí se rozumí událost, na které se Uživatelé setkávají v místě, čase a za účelem předtím publikovaným v Aplikaci.

 

  1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 

  1. Uzavření smlouvy

Licenční smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem (dále jen “smlouva”) je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel provede Registraci do Aplikace. Po Registraci je Uživateli vytvořen Uživatelský účet. Od tohoto okamžiku je Uživatel oprávněn používat Free verzi Aplikace.

Při Registraci a objednávání je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.

Při Registraci uvede Uživatel uživatelské jméno, e-mailovou adresu, pohlaví a rok narození. Registrace je dokončena potvrzením aktivačního kódu, který Uživatel obdrží e-mailem po Registraci. Po Registraci může uživatel ve svém profilu vyplnit další osobní údaje v rozsahu uvedeném na online platformě.

Smlouva na Free verzi aplikace se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s povahou a obsahem dané Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.

 

  1. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:

Uživatel je oprávněn používat Free verzi Aplikace na základě bezplatné Licence,

Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla,

Uživatel je oprávněn používat licenci pouze pro své osobní a své firemní účely, Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat,

Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Aplikace 3. osobami,

Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Uživatel užíváním Aplikace,

Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Aplikace.

Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Uživatelem s výjimkou zjevných chyb v psaní a počtu a formátování textu. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto VOP a zneužití Aplikace. O tom je Provozovatel povinen Uživatele ihned informovat. Provozovatel i Uživatel, který je autorem obsahu stránky, Sportovní akce nebo diskuze může vyřadit jiného Uživatele z možnosti k tomuto obsahu přispívat, a to i bez udání důvodu.

Provozovatel může zablokovat opakované založení Uživatelského účtu Uživateli, který v minulosti porušil podmínky Aplikace. Reaktivace účtu je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku.

Pokud Uživatel zneužije Aplikaci pro propagaci jiného subjektu, je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu za neoprávněné obohacení.

Provozovatel rozhoduje o tom, který obsah bude zobrazován přednostně.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen učinit všechna opatření pro ochranu přístupových údajů. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím Aplikace 3. osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Uživatel. Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Aplikace.

Uživatel souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce Aplikace (obchodní sdělení).

Uživatel je povinen využívat k řešení stížností pouze kanálů k tomu určených (helpdesk Provozovatele).

 

  1. Autorská a jiná práva

Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn přístup do Aplikace omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služeb a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele. Souhlas lze zajistit formou odsouhlasení podmínek konkrétní Společenské akce.

V případě, že dotčená osoba dokáže Provozovateli porušení svých práv, zavazuje se Provozovatel jakýkoli příspěvek na Online platformě odstranit.

Obsah a design Online Platformy a Aplikace, materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) uvedené v Online Platformě, Aplikaci a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Aplikace, jejichž Autorem je Provozovatel, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou 3. osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné v Aplikaci. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorských zákonem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení Aplikace, programů a částí mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Obsah vkládaný Uživatelem může být zpřístupňován jiným Uživatelům. Provozovatel neodpovídá za to, že 3. osoba změnila režim zveřejnění obsahu ze soukromého na veřejný a naopak.

 

  1. Vyloučení z poskytování služeb

Provozovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli a/nebo ukončit licenční smlouvu s Uživatelem, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Provozovatele a/nebo 3. osob, (e) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran, (f) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.

Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Provozovatele.

Každý Uživatelský účet, který se bude podílet na níže uvedených aktivitách, může být dočasně zamknut nebo trvale zrušen:

Spam: Uživatel nesmí Aplikaci používat k rozesílání spamu. Uživatel nesmí vkládat reklamní texty.

Neoprávněné zakládání Uživatelských účtů: Uživatel nesmí zakládat více Uživatelských účtů nebo zakládat Uživatelské účty pro jiné osoby bez předchozího e-mailového souhlasu, který je Provozovateli schopen doložit.  Uživatelská jména nesmí být předmětem prodeje.

Malware a phishing: Uživatel nesmí zveřejňovat škodlivý obsah s cílem poškodit či narušit prohlížeč nebo počítač jiné osoby nebo s cílem porušit její soukromí. Na tento škodlivý obsah nesmí Uživatel ani odkazovat.

Narušování chodu serveru: Uživatel nesmí k serveru bez souhlasu Provozovatele přistupovat pomocí naprogramovaných skriptů a vkládat obsah, který snižuje grafickou kvalitu stránky.

Opakované vkládání příspěvků mimo příslušné kategorie.

Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci způsobem odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům. Uživatel nesmí zejména:

hrozit násilím ani násilí podporovat, zejména hrubě napadat v příspěvcích jiné Uživatele,

podněcovat k cílenému týrání nebo obtěžování jiných lidí, ani se nesmí podílet,

poškozovat jiné lidi nebo na ně přímo útočit či jim vyhrožovat na základě rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, příslušnosti k vyznání, věku, postižení nebo nemoci, vytvářet a používat účty, jejichž primárním účelem je podněcovat k poškozování jiných lidí a ubližování jim na základě výše uvedených kategorií,

bez výslovného souhlasu a svolení ostatních lidí publikovat a zveřejňovat jejich soukromé a důvěrné informace, jako jsou čísla kreditních karet, poštovní adresy, čísla sociálního pojištění, čísla osobních průkazů, zveřejňovat jejich fotky nebo videa v intimních situacích, které byly pořízeny nebo rozšiřovány bez jejich souhlasu,

vydávat se za jinou osobu s cílem klamat, mást nebo podvést ostatní lidi,

vkládat obsah porušující lidská práva, hanobení jména, pornografii, obsah podporující a šířící násilí ve společnosti, poškozování cizích osob apod.

opakovaně kontaktovat Uživatele, kteří komunikaci s ním odmítl (př. stalking),

využívat veřejné kanály (veřejné diskuze, Společenské akce) k řešení soukromých sporů

tapetovat diskuze.

V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet a zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody. U VIP účtu porušením těchto VOP dochází k výpovědi ze strany Provozovatele bez výpovědní doby a zaplacená dosud nevyčerpaná část platby se započítává jako smluvní pokuta ve prospěch Provozovatele, s čímž Uživatel souhlasí.

Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

 

  1. Ukončení smlouvy

S ohledem na povahu a rychlost poskytování Aplikace Uživatel není oprávněn odstoupit od této smlouvy (§ 1837 písm.l) občanského zákoníku).

Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit placenou verzi VIP účet ve svém Uživatelském účtu přechodem zpět na Free verzi Aplikace. Cena za Uživatelem nespotřebovanou část účtovacího období se nevrací. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit Free verzi aplikace podáním žádosti o zrušení Uživatelského účtu.

Pokud Uživatel požádá o zrušení účtu, má provozovatel 30 dní na vyřízení. Provozovatel může ověřit totožnost Uživatele, který podal žádost o zrušení.

Zrušením Registrace dojde ke smazání profilových údajů. Nedojde však ke smazání společné komunikace s ostatními Uživateli, která jim zůstane zachována.

Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit okamžitě, a to z důvodů porušení povinností Uživatelem, které vyplývají ze smlouvy a těchto VOP.

Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit výpovědí, a to bez uvedení důvodů. Výpovědí doba u neplacené Free verze aplikace činí 1 měsíc a začíná běžet okamžikem sdělení výpovědi na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Registraci. 

 

  1. Doručování

Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem v objednávce, resp. na e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

 

  1. Odhlášení z akce 

Před uhrazením akce a připsáním platby k akci se může uživatel odhlásit bez omezení. Po uhrazení akce je možné se odhlásit nejpozději 24 hodin před akcí. V případě, že se uživatel nestihne odhlásit 24 hodin před akcí, pořadatel má právo požadovat storno poplatek ve výši 150Kč. Po uhrazení akce a odhlášení po oficiálním termínu splatnosti akce se úhrada akce vrací pouze v případě obsazení místa odhlašo navrženým náhradníkem. U konkrétní akce mohou být upřesňující podmínky

 

  1. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V těchto VOP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout e-mailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně. 

Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě.

Provozovatel není ve vztahu ke Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám. Ustanovení těchto VOP a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena. Smlouvu včetně těchto VOP poskytne Provozovatel Uživateli na vyžádání zasláním na e-mailovou adresu Uživatele.

V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8, resp. Městského soudu v Praze.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.2.2020.

 

Příloha: Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)